GRUPA PARTNER Nieruchomości
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą 33-300 Nowy Sącz
ul. Dojazdowa 11/15

NIP: 734 353 5862
KRS: 0000589309
REGON: 362468872
Nr rachunku bankowego: 943903294039204932049

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. Hectares Management marka należy do GRUPA Partner Nieruchomości sp. z o.o.

top

Regulamin

  /  Regulamin

PREORDER

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy jest dostępny na stronie internetowej zamowienie.hectares.pl (dalej jako Hectares)
 2. Właścicielem Hectares jest Grupa Partner Nieruchomości Grupa Partner Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, adres: ul. Dojazdowa 11/15, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, legitymująca się nr. NIP 7343535862, REGON 362468872 oraz KRS 0000589309 o kapitale zakładowym w całości pokrytym.
 3. Przedmiotowy Regulamin jest skierowany do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu polskiego prawa jak i podmioty nie będące konsumentami.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna. Wymagana w przypadkach zakładania konta przez potencjalnych Użytkowników w celu złożenia zamówienia w postaci szkoleń; e-booków etc.
 5. Regulamin jest udostępniony przez Hectares na stronie internetowej zamowienie.hectares.pl/regulamin w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 6. Produkty i informacje zamieszczane na stronie internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

II. DEFINICJE

 1. CENA – kwota brutto;
  1. HECTARES – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, adres: ul. Dojazdowa 11/15, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, legitymująca się nr. NIP 7343535862, REGON 362468872 oraz KRS 0000589309 o kapitale zakładowym w całości pokrytym.
  2. UŻYTKOWNIK / KLIENT – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych jest ona zobowiązana do uzyskania zgody na zawarcie umowy oraz do okazania takiej zgody na każde żądanie Hectares. Użytkownik nie może założyć konta nie podając swoich pełnych danych.
  3. KONTO UŻYTKOWNIKA – usługa elektroniczna; oznaczona indywidualną nazwą (Login) i hasłem ustalonym indywidualnie przez Użytkownika. Pozwala na korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych przez Hectares. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i hasła. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta; Hectares uzyskuje możliwość zapisywania i przechowywania informacji o danych Użytkownika, a także dostępu do treści cyfrowych, historii zamówień czy innych usług oferowanych przez Hectares.
  4. KOSZYK – usługa udostępniona każdemu Użytkownikowi, który korzysta ze strony internetowej Hectares, polegająca na umożliwieniu łatwego złożenia zamówienia.
  5. LOGIN – adres e-mail Użytkownika podany w celu utworzenia Konta.
  6. NEWSLETTER – usługa elektroniczna, która umożliwia Użytkownikom otrzymywanie od Hectares informacji m.in. o usługach oraz produktach będących własnością Hectares.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Może odbywać się na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika umożliwiającego poprawne korzystanie z usług Hectares to w szczególności urządzenie z dostępem do Internetu; standardowy system operacyjny; aktualna wersja przeglądarki internetowej; aktywny adres e-mail.
 3. Hectares dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do strony internetowej i świadczonych usług. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przerwy techniczne bez konieczności uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 4. Hectares nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treść innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik korzystając z linków lub reklam zamieszczonych na stronie Hectares.

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Hectares świadczy za pośrednictwem strony internetowej nieodpłatnie:
  1. w przypadku rejestracji Użytkownika – konto Użytkownika;
  2. prezentowanie Użytkownikom treści reklamowych i marketingowych;
  3. Newsletter.
 2. Korzystanie z konta jest możliwe po wypełnieniu formularza rejestracji, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.
 3. Po skutecznym zarejestrowaniu Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji na wskazany przez siebie adres e-mail.
 4. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia rejestracji wysłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail. Konto świadczone jest nieodpłatnie. Użytkownik w każdej chwili może dokonać rezygnacji z Konta, co będzie skutkowało jego usunięciem. Rezygnacja będzie dokonana przez wysłanie żądania do Hectares na adres e-mail szkolenia@hectaresmanagement.pl.
 5. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. podawania wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych;
  3. korzystać z usług Hectares w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego;
  4. korzystać z usług Hectares w sposób niezakłócający korzystanie z nich przez innych Użytkowników;
  5. nienaruszania autorskich praw majątkowych Hectares, osób trzecich ani dóbr osobistych
  6. niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Hectares i realizowania płatności;
  7. nieingerowania w sposób nieuprawniony w treści dostarczane przez Hectares;
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług można składać za pośrednictwem adresu e-mail szkolenia@hectaresmanagement.pl.
 7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Hectares nastąpi nie później niż w przeciągu 30 dni od dnia jej złożenia.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 1. Hectares może wprowadzić ograniczenia co do sposobu składania zamówień na określone usługi lub produkty.
 2. Hectares umożliwia Użytkownikom złożenie zamówienia za pośrednictwem strony w zależności od przedmiotu sprzedaży, w tym umowy sprzedaży oraz dostarczenia treści cyfrowych (w przypadku zakupów kursów on-line).
 3. Użytkownik ma prawo modyfikować zamówienie zanim zaakceptuje formę płatności.
 4. Użytkownik sam wybiera produkty lub usługi oferowane przez Hectares.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się na stronie (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

VI. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Hectares udostępnia Użytkownikowi następujące metody płatności:
  1. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów zewnętrznych;
  2. płatności na raty za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych;
 2. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy lub usługi/produktu.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Użytkownika za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 4. W przypadku nieotrzymania przez Hectares płatności Użytkownik, który wybrał płatność z góry, tj. płatność elektroniczą albo kartą płatniczą może skontaktować się z Użytkownikiem w celu przypomnienia o płatności. Nieuiszczenie płatności w przeciągu 2 dni (słownie: dwóch) od złożenia zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonego zamówienia.

VII. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

 1. W przypadku produktów fizycznych dostawa produktu jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajów Unii Europejskiej.
 2. W przypadku treści cyfrowych Hectares nie wprowadza ograniczeń terytorialnych.
 3. Dostawa produktu fizycznego jest odpłatna chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Hectares następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia za pomocą formularza zamówienia zgodnie z Regulaminem
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Użytkownik obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
  4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Hectares w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  5.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Użytkownika liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Hectares.
   2. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
   3. 6. W przypadku wyboru przez Użytkownika odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez Hectares poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika.

VIII. KURSY ON-LINE

 1. Realizacja zamówienia kursu on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wiadomości zawierające instrukcję uzyskania dostępu do zawartości treści.
 2. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy Hectares pod adresem: …..
 3. Złożenie zamówienia oznacza założenie Użytkownikowi konta na platformie w celu możliwości korzystania z platformy.
 4. Dostęp do kursu jest przesyłany niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 24 godzin. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta na platformie Hectares, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Użytkownikowi
 5. W przypadku zakupu kursu on-line w trybie pre-order, Hectares dostarczy Użytkownikowi produkt w czasie wyraźnie wskazanym podczas składania zamówienia
 6. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie (np. dostęp na dwa lata). Po upływie wskazanego terminu, Użytkownik utraci dostęp do licencji, którą uzyskuje na czas trwania kursu.
 7. W sytuacji, w której Hectares nie dostarczył treści cyfrowych lub usługi cyfrowej bez zbędnej zwłoki lub w uzgodnionym terminie, Klient może – po wezwaniu Hectares do ich dostarczenia – rozwiązać umowę.
 8. Po rozwiązaniu umowy Hectares zwraca Użytkownikowi wszelkie koszty, z wyjątkiem kosztów zapłaconych przez Użytkownika w okresie, w którym treści cyfrowe lub usługa cyfrowa dostarczane w sposób ciągły były zgodne z umową.
 9. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz nie naruszającym praw, w tym praw autorskich, a to:
  1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, zapisywać kursu ani jego poszczególnych fragmentów
  4. w przypadku naruszeń wskazanych powyżej Hectares może skierować przeciwko Użytkownikowi postępowanie cywilne lub karne.
  5.  Poszczególne kursy on-line dostępne na stronie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż strona internetowa. Zakup dostępu do usług następuje jednak zawsze za pośrednictwem strony internetowej.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Hectares o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 6. W przypadku zamówienia w trybie pre-order Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy dotyczącej treści cyfrowych jednak nie później niż do chwili doręczenia treści cyfrowych.
 7. Odstąpienie nastąpi na formularzu wskazanym na stronie internetowej.

X. ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH

Wszelkie prawa do usług oferowanych przez Hectares, oraz innych zamieszczanych na niej treściach, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć, i innych zamieszczonych przez Hectares treści należą do Grupa Partner Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.